Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi “Ġç Mimarlık Eğitimi”

د.ت5 TND

Özet
KiĢilerin yaĢamını sürdürürken yapmıĢ olduğu birçok farklı eylemi düzenli bir Ģekilde yerine getirmesi için bulunduğu yerin konforlu ve donanımlı olması gerekmektedir. Bu gereklilik, mekanla insanın etkileĢimine bağlı olarak iĢlevsel ve özgün iç mekan tasarımları ile oluĢmaktadır. GeliĢen dünya düzeni, iç mimarlık disiplinini ve buna bağlı olarak iç mimarlık mesleği kapsamında verilen eğitimi her geçen gün önemli hale getirmektedir.
Türkiye‟de iç mimarlık ve iç mimarlık eğitiminin tarihi için iki önemli okul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi‟dir. 20. Yüzyılın son yıllarına kadar bu iki okul dıĢında eğitim veren baĢka bir okul olmaması, mezunların Türkiye‟de hizmet sektöründe çalıĢıyor olması, iç mimarlığın tarihsel sürecini bu iki okulun değerleri paralelinde geliĢmesini sağlamıĢtır
Meslek eğitiminin hedeflerinde de anlaĢıldığı gibi iç mimarlık disiplini çerçevesinde çok kapsamlı ve detaylı bir organizasyon mevcuttur. Bu çalıĢmada, mesleğin gereklilikleriyle bağ kurarak vizyon ve misyonunu oluĢturan Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Ġç Mimarlık Bölümü‟nde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine iliĢkin veriler ele alınmıĢtır.

Auteur

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi “Ġç Mimarlık Eğitimi””

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page